Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti od 09.08.2015.

Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti od 09.08.2015.

Hrvatski sabor donio je novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čiji je predlagatelj Ministarstvo turizma.

Novine u odnosu na važeći zakon vezane su uz pružanje usluga u ugostiteljskoj djelatnosti te se omogućuje ugostiteljima pružanje usluga smještaja  u sobama, apartmanima, studio apartmanima i kućama za odmor, ne samo u poslovnim već i u stambenim prostorima.

Zatim se privatnim iznajmljivačima koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju omogućava pružanje usluga u domaćinstvu i bez uvjeta dokazivanja da su vlasnici zemljišta. Nadalje, utvrđuje se minimalno radno vrijeme ugostiteljskih objekata, uz mogućnost njegovog produženja od strane jedinica lokalne samouprave te propisuje obveza da ugostitelj ili njegov zaposlenik imaju odgovarajući stupanj obrazovanja.

„Novinama Zakona osniva se Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu kojim će biti obuhvaćeni svi ugostiteljski objekti, objekti u domaćinstvu i obiteljsko poljoprivredna gospodarstva u kojima se pružaju ugostiteljske usluge.

– Smanjene su kazne za prekršaje, ali su propisani veći iznosi novčanih kazni za ponavljanje prekršaja.

Izdvajamo članak 10 Zakona s najvažnijim propisanim obvezama ugostitelja:

Članak 10.: U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan:

 1. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt, odnosno u ulazu ugostiteljskog objekta smještenog u građevini zaštićenoj kao kulturno dobro, na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda te oznake kvalitete utvrđene rješenjem ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove ugostiteljstva prema mjestu sjedišta objekt), odnosno ministarstva nadležnog za turizam,
 2. vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutoga radnog vremena,
 3. utvrditi kućni red u ugostiteljskim objektima za smještaj i istaknuti ga na recepciji te izvadak iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima,
 4. utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, normativ za vrijeme rada imati u ugostiteljskom objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu,
 5. vidno istaknuti cijene usluga koje se nude na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku, na način dostupan gostima i pridržavati se istaknutih cijena, a kod pružanja usluga smještaja u cjenicima istaknuti i iznos boravišne pristojbe te cjenike (jelovnik i/ili karta pića) staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka,
 6. izdati gostu čitljiv i točan račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja navesti u računu i iznos boravišne pristojbe, s tim da račun za usluge pružene gostu, u slučaju kada gost koristi ugostiteljske usluge putem turističke agencije ili drugog naručitelja usluge, može izdati turističkoj agenciji ili drugom naručitelju usluge,
 7. pridržavati se propisanog radnog vremena,
 8. na propisani način voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj,
 9. u ugostiteljskom objektu za smještaj osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja,
 10. omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u ugostiteljskom objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u ugostiteljskom objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora,
 11. u ugostiteljskom objektu u kojem pruža usluge naturistima, uz naziv vrste ugostiteljskog objekta, istaknuti i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima,
 12. pisanim putem obavijestiti nadležni ured, odnosno Ministarstvo o trajnom prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene,
 13. ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani,
 14. pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva,
 15. prema gostu odnositi se uljudno, korektno i profesionalno,
 16. postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka),
 17. ispunjavati uvjete odgovarajućeg stupnja i vrste obrazovanja, stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita, potrebnih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ovisno o vrstama ugostiteljskih objekata, odnosno imati zaposlenu osobu koja ispunjava te uvjete,
 18. onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta.

Radno vrijeme

Zakonski okvir: Ugostiteljski objekti iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj« obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan, a ostali ugostiteljski objekti mogu raditi:

 •         iz skupina »Restorani« i »Barovi« od 6.00 do 24.00 sata
 •         iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima
 •         iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata
 •         u zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima i slično, u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

Gradsko / općinsko vijeće svojom odlukom:

 •         propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina »Objekti jednostavnih usluga« i »Catering objekti«
 •         propisuje radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata
 •         određuje lokacije izvan naseljenih područja naselja za svoje područje
 •         propisuje razloge za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata
 •         može produžiti zakonom propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata „Restorana“ i „Barova“, bilo svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja
 •         može u određenim dijelovima svog područja odrediti produženo radno vrijeme svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata iz „Restorani“ i „Barovi“, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja.

Gradonačelnik / načelnik može:

 •         po službenoj dužnosti rješenjem, za pojedine ugostiteljske objekte najduže za dva sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog zakonom ili općinskom/gradskom odlukom za „Restorane“ i „Barove“, u skladu s kriterijima propisanim istom odlukom
 •         na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine „Restorana“ i „Barova“, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja)
 •         za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorana“ i „Barova“, za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme.

– Ugostitelj i pravna osoba koja može obavljati ugostiteljsku djelatnost trebaju ispunjavati uvjete odgovarajućeg stupnja i vrste obrazovanja, stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita potrebnih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, ovisno o vrstama ugostiteljskih objekta, ili trebaju imati zaposlenu osobu koja ispunjava te uvjete (izjednačavanje d.o.o.-a sa obrtima).

– Omogućeno je da iznajmljivač koji može biti registriran kao trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik (dakle, neovisno o organizacijskom obliku) pruža uslugu smještaja u objektima vrste soba, apartman, studio-apartman ili kuća za odmor i u prostoru koji je poslovne namjene i ustambenim objektima.

– Moguće je izdavanje privremenog rješenja za ugostiteljski objekt vrste kamp, hotel i turističko naselje te privatnim iznajmljivačima koji su podnijeli zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju bez uvjeta dokazivanja da su vlasnici zemljišta na kojem je zgrada izgrađena.

– Omogućeno je pružanje ugostiteljskih usluga na plovnim objektima nautičkog turizma dok nisu u funkciji nautičkog turizma.

– Dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova za vrijeme održavanja pustolovnih aktivnosti na rijekama, moru i sl. uz dozvolu općine / grada koji određuju prostor i uvjete za takvo kampiranje.

– Zabranjuje se ugostitelju usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja u ugostiteljskom objektu alkoholnih pića i pića koja sadržavaju alkohol gostu za kojeg je procijenio da je mlađi od 18 godina, a gost dobrovoljno ne dokaže da je stariji od 18 godina davanjem na uvid neke od osobnih isprava. U objektu na vidnom mjestu mora biti istaknuta obavijest o ovoj zabrani.