Charter djelatnost

Charter djelatnost

Charter djelatnost uključuje najam plovnih objekata, koji se oporezuje primjenom opće stope PDV-a (25%), te uslugu smještaja na plovilu, na koju se primjenjuje povlaštena porezna stopa (13%). U svrhu oporezivanja PDV-om, charter kompanija mora, bez obzira na zastavu plovila, voditi računa o tome što nalažu propisi države u kojoj je luka ukrcaja.

Usluge u nautičkom turizmu, prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, obuhvaćaju:

 •         iznajmljivanje veza u lukama nautičkog turizma za smještaj plovnih objekata i turista-nautičara koji borave na njima,
 •         iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara (charter, crusing i sl.),
 •         usluge upravljanja plovnim objektom turista nautičara,
 •         prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu,
 •         usluge opskrbe turista nautičara (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i sl.),
 •         uređenje i pripremanje plovnih objekata,
 •         davanje različitih informacija turistima nautičarima (vremenska prognoza, nautički vodiči i sl.),
 •         druge usluge za potrebe nautičkog turizma.

Charter djelatnost je iznajmljivanje plovila ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH sukladno posebnom propisu kojim je regulirano pružanje usluga u nautičkom turizmu (čl. 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu).

Dakle, charter djelatnost uključuje:

 •         iznajmljivanje plovila, a to podrazumijeva davanje plovila na korištenje (sa ili bez posade) na određeni vremenski period,
 •         pružanje usluge smještaja na plovilu.

U poreznom smislu radi se o usluzi smještaja (charter usluga sa smještajem), koja podliježe oporezivanju PDV-om po stopi od 13%, te o usluzi iznajmljivanja prijevoznog sredstva (plovila), koja je oporeziva po općoj stopi PDV-a od 25%.

Usluga smještaja na plovilu

Usluge smještaja u plovnim objektima nautičkog turizma oporezuju po sniženoj stopi PDV-a od 13% (čl. 38. st. 1. Zakona o PDV-u). Naime, komercijalnim ugostiteljskim objektima se, prema Pravilniku o PDV-u, smatraju i plovni objekti nautičkog turizma – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima. Treba napomenuti da je primjena snižene stope PDV-a moguća ukoliko se usluga smještaja na plovilu pruža u okviru registrirane djelatnosti nautičkog turizma.

Kada je riječ o pružanju usluga jednodnevnih izleta, oporezivanje ide po općoj stopi od 25%. Međutim, kod pružanja usluga smještaja turista na plovnim objektima (noćenje na plovilu), koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima, primjenjuje se stopa od 13% PDV-a.

Iznajmljivanje plovila

Najam prijevoznih sredstava podliježe oporezivanju po općoj stopi PDV-a od 25%. Međutim, u svrhu utvrđivanja mjesta oporezivanja usluge iznajmljivanja prijevoznih sredstava, pa tako i plovila, treba utvrditi nekoliko faktora, odnosno:

 •         iznajmljuje li porezni obveznik plovilo drugom poreznom obvezniku (bussiness to bussiness, B2B) ili plovilo za razonodu iznajmljuje osobi koja nije porezni obveznik (bussiness to consumers, B2C),
 •         radi li se o kratkotrajnom ili dugotrajnom najmu. Kratkotrajnim iznajmljivanjem prijevoznih sredstava se smatra iznajmljivanje koje traje najviše 30 dana kada se radi o prijevoznim sredstvima, a ako se radi o plovilima najviše do 90 dana.

Mjestom obavljanja usluga kratkotrajnog iznajmljivanja prijevoznih sredstava (i plovila) smatra se mjesto gdje se ta prijevozna sredstva stvarno stavljaju na raspolaganje primatelju usluge (čl. 23. st. 1. Zakona o PDV-u). Ova posebna odredba odnosi se na iznajmljivanje prijevoznih sredstava poreznim obveznicima (B2B), kao i osobama koje nisu porezni obveznici (B2C). Dakle, mjesto obavljanja usluge chartera, odnosno davanja na korištenje plovila, sa ili bez posade, na vremenski period tijekom kojeg putnici noće na plovilu, u slučaju kratkotrajnog iznajmljivanja plovila smatra se mjesto gdje se to plovilo stvarno stavlja na raspolaganje primatelju usluge. Navedeno znači da ako se obavlja usluga charterana plovilu koje je u vlasništvu strane pravne osobe s početnom lukom u RH na period do 90 dana, tada je mjesto obavljanja takve usluge RH, jer je tu plovilo stvarno stavljeno na raspolaganje primatelju usluge, bez obzira na zastavu plovila. Obzirom da je u tom slučaju mjesto obavljanje usluge u RH, strani porezni obveznik obvezan je podnijeti zahtjev za dodjelom PDV identifikacijskog broja Poreznoj upravi RH, a danom dodjele PDV identifikacijskog broja ujedno se upisuje u registar obveznika PDV-a i podnosi porezne prijave PDV-a u RH. Ukoliko pak charter kompanija (bez obzira na zastavu plovila) obavlja ukrcaj gostiju izvan RH, a iskrcaj u RH, usluga chartera ne podliježe odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u. U tom slučaju se charter kompanija treba obratiti poreznim vlastima luke ukrcaja i registrirati se, ako to zahtijevaju njihovi propisi, za potrebe PDV-a u tim državama.