Doprinosi za obvezna osiguranja i paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti

Doprinosi za obvezna osiguranja i paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti

6.1.2014, Mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

  1.    UVOD

Obveznik plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja je i osiguranik s osnove obavljanja samostalne djelatnosti obrta te samostalne djelatnosti poljoprivrede, a koji porez na dohodak plaćaju prema paušalnom dohotku. Prema čl. 68. Zakona o doprinosima (Nar. nov. br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11 i 22/12), propisana je obveza plaćanja doprinosa, i to:

za mirovinsko osiguranje:

  1. a)   na temelju generacijske solidarnosti – (samo I stup) po stopi od 20%,
  2. b)   na temelju individualne kapitalizirane štednje- (I i II stup)
  •         15,00% za MO na temelju generacijske solidarnosti
  •         5,00% za MO na temelju individualne kapitalizirane štednje,

za osnovno zdravstveno osiguranje po stopi od 13%, i

poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za prava i slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti po stopi od 0,5%.

Prema odredbama čl. 70. Zakona o doprinosima, osnovica za obračun doprinosa obrtnika koji obavlja samostalnu djelatnost obrta (koja djelatnost je njegovo osnovno zanimanje i po toj osnovi je prijavljen na obvezna osiguranja), a dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti, jednaka je umnošku svote prosječne plaće i koeficijenta 0,4. Kako prosječna plaća za 2013. iznosi 7.867,00 kn, to je za 2013. mjesečna osnovica za obračun doprinosa utvrđena u svoti od 3.146,80 kn. (prosječna plaća 7.867,00 x koeficijent 0,4).

Obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje obračunava i utvrđuje rješenjem nadležna ispostava Porezne uprave za svako obračunsko razdoblje odnosno kalendarsku godinu.

Doprinosi za obrtnika paušalista za 2013. utvrđeni su u slijedećim svotama:

1) Mirovinsko osiguranje:

– obrtnici koji su osiguranici samo I stupa  3.146,80 x 20%

– obrtnici koji su osiguranici I i II stupa

I stup =.3.146,80 x 15%

II stup =  3.146,80 x 5%

629,36 kn

472,02 kn

157,34 kn

2) Osnovno zdravstveno osiguranje

3.146,80 x 13%

409,08 kn
3) poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

3.146,80 x 0,5

15,73 kn
Sveukupno mjesečno 1.054,17 kn

Rok uplate obveznih doprinosa je do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

  1.    Obračun doprinosa za poreznog obveznika koji uz radni odnos obavlja djelatnost koja se paušalno oporezuje

Sukladno čl. 185.st.3. Zakona o doprinosima, ako je porezni obveznik osiguran po osnovi radnog odnosa ili po nekoj drugoj osnovi, a samostalnu djelatnost obrta ili poljoprivrede i šumarstva obavlja kao domaću radinost ili sporedno zanimanje pri čemu dohodak od te djelatnosti utvrđuje u paušalnoj svoti, tada se obračun doprinosa obavlja po propisanim stopama, ali na godišnju osnovicu koja je jednaka godišnjem paušalnom dohotku u svoti od:

– 12.750,00 kn za prvu razinu,

– 17.250,00 kn za drugu razinu,  te

– 22.425,00 kn za treću razinu.

Ako se djelatnost obavlja u kraćem razdoblju od godine dana  (zbog početka ili prestanka tijekom godine), tada se obračun doprinosa, kao i paušalni dohodak, utvrđuje za razmjeni broj mjeseci poslovanja.

  1.    Obavljanje djelatnosti  sporednog zanimanja uz radni odnos

Porezni obveznik ima zaključen ugovor o radu i osiguran je po osnovi radnog odnosa u trgovačkom društvu Transport d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o obrtu, od 1. 10. 2013.  nadležni ured državne uprave u županiji, izdao je odobrenje za rad prema kojem porezni obveznik započinje sa izradom suvenira od različitog materijala kao sporednim zanimanjem. Porezni obveznik nije prijavljen u registar obveznika PDV-a, nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona, i od Porezne uprave je dobio rješenje o paušalnom plaćanju poreza za  tri mjeseca 2013.

Po isteku 2013. kao poreznog razdoblja, Porezna uprava  po službenoj dužnosti donosi rješenje o godišnjim obvezama doprinosa i to na osnovicu od 12.750,00 kn, ali razmjerno broju mjeseci u kojima se obavljala djelatnost. Porezna obveznica je osiguranik I i II stupa mirovinskog osiguranja, i za djelatnost koju je obavljao 3 mjeseca u 2013. obveza plaćanja doprinosa utvrđena je u slijedećim svotama:

1. Doprinos za MO na temelju generacijske solidarnosti

(12.750,00 kn x 15% : 12 mj x 3)

478,12 kn
2. Doprinos za MO na temelju individualno kapitalizirane štednje (12.750,00 kn x 5% : 12 mj x 3) 159,37 kn
Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje

(12,750,00 x 13% :12mj x 3)

414,37kn

Doprinosi s osnove obavljanja druge djelatnosti, a koji su obračunani prema godišnjem paušalnom dohotku za 2013., dospijevaju za naplatu u roku od 15 dana od dostave rješenja, pri čemu žalba izjavljena protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja sukladno čl. 167.st.2. Općeg poreznog zakona.

Za neplaćanje dospjelih doprinosa u propisanom roku a prema Zakonu o doprinosima, obrtnicima koji po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i poljoprivrede plaćaju porez u paušalnoj svoti, može se izreći visoka novčana kazna od 5.000,00 do 30.000,00 kn.

Posebno se ističe da se obveza plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja ne utvrđuje umirovljenicima koji primaju mirovinu, a u skladu s odredbama Zakona o obrtu imaju odobrenje za obavljanja sporednog zanimanja  koje se paušalno oporezuje.

  1.    Uplatni računi na koje se uplaćuju obvezni doprinosi

Doprinos za MO na temelju generacijske solidarnosti (I stup), doprinos za osnovno ZO i poseban doprinos za ZO za prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, uplaćuje se u korist uplatnog računa državnog proračuna HR1210010051863000160, dok se doprinos za MO na temelju individualne kapitalizirane štednje (II stup), uplaćuje u korist uplatnog računa doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje  broj HR7610010051700036001, koristeći pri tome novi broj modela uplate  HR68,  šifre konta ovisno o vrsti doprinosa te OIB uplatioca doprinosa i to:

Naziv doprinosa Uplatni račun poziv na broj i šifra konta
Doprinos za MO na temelju generacijske solidarnosti (I stup) HR1210010051863000160 HR68  8214 – OIB
MO na temelju individualne kapitalizirane štednje (II stup HR7610010051700036001 HR68   2046 –OIB
doprinos za osnovno ZO HR1210010051863000160 HR68   8478  – OIB
poseban doprinos za ZO za prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti HR1210010051863000160 HR68   8591  – OIB