Izmjene poreza na DOBIT i DOHODAK

Izmjene poreza na DOBIT i DOHODAK

POREZ NA DOHODAK

Povećanje osobnog odbitka i mjesečnih poreznih razreda

 • Povećanje osnovnog mjesečnog osobnog odbitka sa 2.200,00 kn na 2.600,00 kn
 • Povećanje osnovnog mjesečnog odbitka umirovljenika sa 3.400,00 kn na 3.800,00 kn
 • Promjena poreznih razreda, gdje slijedi primjena mjesečnih poreznih stopa na sljedeći način:

– 12% na poreznu osnovicu do 2.200,00 kn

– 25% na osnovicu iznad 2.200,00 kn do 13.200,00 kn

– 40% na osnovicu iznad 13.200,00 kn

 • Povećanje osnovnog mjesečnog osobnog odbitka za porezne obveznike koji žive/borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti i na području grada Vukovara: 3.500,00 kn
 • Povećanje osnovnog mjesečnog osobnog odbitka za porezne obveznike koji žive/borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti: 3.000,00 kn

Oporezivanje kamata na štednju od 1.1.2015.godine

Kamate na štednju koje su isplaćene ili pripisane nakon 1.1.2015. godine oporezivale bi se stopom poreza na dohodak od 12%, plus prirez. Oporezivanje bi bilo istodobno s isplatom kamata, i tako plaćen porez smatrao bi se konačnim porezom na dohodak.

Nacrtom se propisuje iznimke od oporezivanja kamata, kao što su: kamate na obveznice; primici po osnovi prinosa na životno osiguranje s obilježjem štednje; pozitivno stanje na transakcijskim računima ako se kamata obračunava po viđenju i ne prelazi najmanju kamatu na štedne depozite i ne prelazi iznos od 0.5% godišnje.

Oporezivanje kapitalnih dobitaka od 1.1.2016.godine

Realizirani kapitalni dobici od financijske imovine oporezivali bi se po stopi od 12%.

Porezna osnovica je razlika između ugovorene prodajne cijene financijske imovine, odnosno tržišne vrijednosti i nabavne vrijednosti.

Propisano je izuzeće od oporezivanja za: otuđenje financijske imovine između bračnih drugova, srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji; kao ni otuđenje nakon 3 godine od dana nabave odnosno stjecanja financijske imovine.

Ukidanje olakšica za dividendu i udjele u dobiti do 12.000,00 kn godišnje

Predlaže se ukidanje propisanog neoporezivog iznosa dividendi i udjela u dobiti do 12.000,00 kn godišnje, a koje su porezni obveznici mogli koristiti kroz podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak. Ukidanje olakšica primjenjivalo bi se pri podnošenju godišnje prijave poreza na dohodak za 2015.godinu.

Uvođenje posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

Za porezne obveznike koji imaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak, ili imaju mogućnost dobrovoljnog podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak uvodi se odredba da nemaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak, već tu obvezu preuzima Porezna uprava.

Poseban postupak sastoji se u tome da Porezna uprava, na temelju podataka kojima raspolaže u svom sustavu, izdaje privremeno porezno rješenje kojem poreznom obvezniku utvrđuje godišnji dohodak i razliku poreza za uplatu/povrat. Privremeno porezno rješenje izdaje se do 31.svibnja tekuće za prethodnu godinu (odnosno upućuje se poreznom obvezniku do 31.svibnja) a porezni obveznik može podnijeti prigovor najkasnije do 30.lipnja ako smatra da su podaci iz rješenja nepotpuni ili netočni. Ako po podnesenom prigovoru prvostupanjsko porezno tijelo utvrdi da postoji osnova za izmjenu privremenog rješenja, donosi se porezno rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba.

Poseban postupak neće se provoditi za:

 • porezne obveznike koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti
 • ako Porezna uprava ne raspolaže podacima o ostvarenom dohotku poreznog obveznika
 • za porezne obveznike koji nemaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak, a podnošenjem prijave ostvarili bi razliku poreza za uplatu

Zakona o porezu na dobit

Prijedlog Zakona najavljuje, između ostalog, sljedeće izmjene u Zakonu o porezu na dobit:

Smanjenje porezne osnovice za prihode od dividendi i udjela u dobiti

Kako bi se izbjeglo dvostruko neoporezivanje dobiti, Zakon o porezu na dobit uskladit će se s Direktivom Vijeća 2014/86/EU od 8. srpnja 2014. godine kojom se mijenja Direktiva Vijeća 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja primjenjivom na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica. Naime, izmjenama Zakona o porezu na dobit detaljnije se definira da se osnovica poreza na dobit može umanjiti za prihode od dividendi i udjela u dobiti kojima isplatitelj nije mogao iskazati porezno priznate rashode. Izmjenama Zakona o porezu na dobit, također se detaljnije uređuje porezno pravni status isplatitelja dividendi i udjela u dobiti.

Olakšica za reinvestiranu dobit

Uz postojeći uvjet o povećanju temeljnog kapitala predložena su sljedeća dva nova uvjeta za korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit:

 • Obvezno investiranje u dugotrajnu imovinu u poreznom razdoblju u kojem se umanjuje osnovica poreza na dobit te
 • Očuvanje postojećih radnih mjesta najmanje dvije godine nakon godine u kojoj je izvršeno reinvestiranje dobiti

Porezni obveznici bi trebali zadovoljiti nove uvjete za korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit u prijavi poreza na dobit za 2015. godinu.

Porezni obveznici neće moći istovremeno koristiti poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit i poreznu olakšicu prema Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja na temelju istih investicija u dugotrajnu imovinu.

Ulazak u sustav poreza na dobit

Zbog usklađivanja odredbi Zakona o porezu na dobit s najavljenim izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, obrtnici će biti obvezni prijeći na sustav plaćanja poreza na dobit ako su u prethodnom poreznom razdoblju ostvarili ukupan primitak od 3 milijuna kuna umjesto dosadašnjih 2 milijuna kuna.

Pored navedenog kriterija, obrtnici koji plaćaju porez na dohodak bit će dužni promijeniti način oporezivanja ako ispune dva, umjesto dosadašnjeg jednog, od sljedeća tri kriterija:

 • Imaju dugotrajnu imovinu veću od 2 milijuna kuna
 • Zapošljavaju više od 15 radnika u prethodnom poreznom razdoblju
 • Ostvarili su dohodak veći od 400 tisuća kuna u prethodnom poreznom razdoblju

Gore navedeni kriteriji primjenjivat će se za obrtnike koji utvrđuju obvezu poreza na dobit za 2015. godinu.

Razdoblje nakon kojeg je moguća ponovna promjena načina oporezivanja ili poreznog razdoblja skraćeno je s 5 na 3 godine.

Ostale izmjene

Ukida se obveza plaćanja poreza po odbitku na isplate dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuju inozemnim osobama (koje nisu fizičke osobe) iz dobiti ostvarene do 29. veljače 2012. godine.

Pojašnjene su odredbe o priznavanju rashoda u slučaju vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine. Trošak vrijednosnog usklađenja priznaje se samo do iznosa koji bi bio utvrđen primjenom osnovnih godišnjih amortizacijskih stopa utvrđenih sukladno Zakonu o porezu na dobit.

Predlaže se prijava početka obavljanja gospodarske djelatnosti odnosno upis u registar poreznih obveznika u roku od 8 dana za osobe za koje je propisano da nisu obveznici poreza na dobit slijedom čega bi se ukinula obveza Porezne uprave da izda rješenje u slučaju nastanka obveze plaćanja poreza na dobit.

Dodatno se propisuje da se porezne olakšice, uz pravila o državnim potporama, odobravaju u skladu s pravilima o potporama male vrijednosti.

Smanjenje porezne osnovice za prihode od dividendi i udjela u dobiti

Kako bi se izbjeglo dvostruko neoporezivanje dobiti, Zakon o porezu na dobit uskladit će se s Direktivom Vijeća 2014/86/EU od 8. srpnja 2014. godine kojom se mijenja Direktiva Vijeća 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja primjenjivom na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica. Naime, izmjenama Zakona o porezu na dobit detaljnije se definira da se osnovica poreza na dobit može umanjiti za prihode od dividendi i udjela u dobiti kojima isplatitelj nije mogao iskazati porezno priznate rashode. Izmjenama Zakona o porezu na dobit, također se detaljnije uređuje porezno pravni status isplatitelja dividendi i udjela u dobiti.

Olakšica za reinvestiranu dobit

Uz postojeći uvjet o povećanju temeljnog kapitala predložena su sljedeća dva nova uvjeta za korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit:

 • Obvezno investiranje u dugotrajnu imovinu u poreznom razdoblju u kojem se umanjuje osnovica poreza na dobit te
 • Očuvanje postojećih radnih mjesta najmanje dvije godine nakon godine u kojoj je izvršeno reinvestiranje dobiti

Porezni obveznici bi trebali zadovoljiti nove uvjete za korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit u prijavi poreza na dobit za 2015. godinu.

Porezni obveznici neće moći istovremeno koristiti poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit i poreznu olakšicu prema Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja na temelju istih investicija u dugotrajnu imovinu.

Ulazak u sustav poreza na dobit

Zbog usklađivanja odredbi Zakona o porezu na dobit s najavljenim izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, obrtnici će biti obvezni prijeći na sustav plaćanja poreza na dobit ako su u prethodnom poreznom razdoblju ostvarili ukupan primitak od 3 milijuna kuna umjesto dosadašnjih 2 milijuna kuna.

Pored navedenog kriterija, obrtnici koji plaćaju porez na dohodak bit će dužni promijeniti način oporezivanja ako ispune dva, umjesto dosadašnjeg jednog, od sljedeća tri kriterija:

 • Imaju dugotrajnu imovinu veću od 2 milijuna kuna
 • Zapošljavaju više od 15 radnika u prethodnom poreznom razdoblju
 • Ostvarili su dohodak veći od 400 tisuća kuna u prethodnom poreznom razdoblju

Gore navedeni kriteriji primjenjivat će se za obrtnike koji utvrđuju obvezu poreza na dobit za 2015. godinu.

Razdoblje nakon kojeg je moguća ponovna promjena načina oporezivanja ili poreznog razdoblja skraćeno je s 5 na 3 godine.

Ostale izmjene

Ukida se obveza plaćanja poreza po odbitku na isplate dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuju inozemnim osobama (koje nisu fizičke osobe) iz dobiti ostvarene do 29. veljače 2012. godine.

Pojašnjene su odredbe o priznavanju rashoda u slučaju vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine. Trošak vrijednosnog usklađenja priznaje se samo do iznosa koji bi bio utvrđen primjenom osnovnih godišnjih amortizacijskih stopa utvrđenih sukladno Zakonu o porezu na dobit.

Predlaže se prijava početka obavljanja gospodarske djelatnosti odnosno upis u registar poreznih obveznika u roku od 8 dana za osobe za koje je propisano da nisu obveznici poreza na dobit slijedom čega bi se ukinula obveza Porezne uprave da izda rješenje u slučaju nastanka obveze plaćanja poreza na dobit.

Dodatno se propisuje da se porezne olakšice, uz pravila o državnim potporama, odobravaju u skladu s pravilima o potporama male vrijednosti.

 

Oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu za osobe mlađe od 30 godina života sa kojima poslodavac sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Odredbama ovoga Prijedloga zakona predviđa se urediti pitanje obveze doprinosa za mlade osobe do 30 godina života sa kojima poslodavac sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme, na način da će za te osobe biti propisana samo obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup). Uvodi se odredba da poslodavac koji sa osobama mlađim od 30 godina sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme neće imate obvezu obračunavanja doprinosa na osnovicu, odnosno doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za zaštitu zdravlja na radu i doprinosa za zapošljavanje i to u razdoblju do 5 godina od početka zaposlenja.