Oporezivanje kapitalnih dobitaka od 01.01.2016. godine

Oporezivanje kapitalnih dobitaka od 01.01.2016. godine

Od 01.01.2015. godine, izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov. 143/14) uvedeno je oporezivanje kamata od potraživanja svake vrste, dok je za oporezivanje kapitalnih dobitaka najavljen odmak oporezivanja od godine dana, odnosno oporezivanje počinje od 01.01.2016. godine.

U članku 30. Zakona o po­rezu na dohodak (Nar. nov. 143/ 14) i čl. 41. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. 157/14), dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka predstavlja razliku između ugo­vorene prodajne cijene (tr­žišne cijene prilikom prodaje) i nabavne vrijednosti (troška stjecanja) financijske imovine koja se otuđuje.

Porezni obveznik obvezan je predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka obračunati, obustaviti i uplatiti u roku od 8 dana od dana ostvarivanja primitka. I to na svaki podjedinačno ostvareni primitak koji je izvor kapitalnog dobitka po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka. Za poreznog obveznika omogućeno je da obvezu obra­čuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak preuzmu društva za upravljanje i osobe koje temeljem ugovornog odnosa upravljaju financijskom imovinom poreznog obveznika. Pri tome obveza za plaćanje predujma nastaje istodobno s isplatom primitka.

Za kapitalne dobitke od otu­đenja udjela u kapitalu (npr. prodaja udjela u trgovačkom društvu), predujam poreza na dohodak plaćat će se po rješenju Porezne uprave, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Plaća se po stopi od 12% bez priznavanja osobnog odbitka, a samo otuđenje je porezni ob­veznik obvezan prijaviti nad­lež­noj ispostavi Porezne uprave prema svojem prebivalištu ili uobičajenom boravištu najkasnije u roku od osam dana od dana otuđenja.

Ako dohodak od kapitala nije utvrđen ili nije prijavljen po tržišnim cijenama, dohodak će utvrditi Porezna uprava prema tržišnim cijenama. Predujam poreza na dohodak od kapitalnih dobitaka obračunavaju i uplaćuju u pravilu sami porezni obveznici na svoj OIB, a kod kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u trgovačkim društvima porez se plaća po rje­šenju Porezne uprave.

Zakonom i pravilnikom o porezu na dohodak propisana je obveza vođenja posebne evidencije financijske imovine prema “FIFO” metodi (metoda “prvi ulaz – prvi izlaz”. Ona podrazumijeva postupak da će stavka financijske imovine koja je prva nabavljena biti prva i razdužena prilikom otuđenja, po trošku stjecanja te stavke prilikom nabave).

Pravo na realizaciju kapitalnih gubitaka prilikom otuđenja uzeto je u obzir. Ono se isto evidentira u izvješću koje porezni obveznici sastavljaju s danom 31.12. za tekuću godinu u ko­jem su iskazani svi ostvareni kapitalni dobici i/ili kapitalni gubici za tekuću godinu.

Navedeno izvješće podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave, ali nakon toga porezni obveznici moraju podnijeti i godišnju poreznu prijavu (PD Obrazac) u kojoj iskazuju “neto” kapitalne dobitke (ukupni kapitalni dobici umanjeni za ukupne kapitalne gubitke) ostvarene u istom poreznom razdoblju. Ako su ostvareni samo kapitalni dobici, u tom slučaju nema obveze podnošenja godišnje po­rezne prijave.

U čl. 30. st. 19. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je što se ne smatra otuđenjem fi­nancijske imovine, tj. što nije oporezivo.

Kada se neće oporezivati  Zarada koju fizička osoba ostvari od otuđenja financijske imovine neće se oporezivati u dva slučaja: ako je od dana nabave do prodaje tog oblika imovine proteklo više od tri godine i ako je otuđenje provedeno između bračnih drugova, srodnika u prvoj liniji te između članova uže obitelji, što uključuje roditelje poreznog obveznika, roditelje njegovoga bračnog druga, pretke i potomke u izravnoj liniji (djedovi, bake, unuci), maćehe odnosno očuhe koje punoljetno pastorče uzdržava, bivše bračne drugove za koje porezni obveznik plaća alimentaciju i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom.

 

Dakle, samo prodaja i drugi oblik otuđenja učinjen prije proteka tri godine računajući od datuma nabave do datuma otuđenja određene imovine, te uz uvjet ostvarene zarade, predstavlja osnovicu za oporezivanje porezom na dohodak. Ako se otuđuje vrijednosnica koja je stečena darovanjem, rok od tri godine računa se od datuma kada je darovatelj nabavio vrijednosnicu, a porezna obveza tereti otuđitelja.

Moguća umanjenja osnovice Ako porezni obveznik ostvari gubitak od otuđenja financijske imovine, taj će mu gubitak moći umanjiti samo poreznu osnovicu od kapitalnih dobitaka ostvarenih u istoj poreznoj godini. Na primjer, ako je na određenim vrijednosnicama u istoj godini ostvario zaradu od 100.000 kuna, a na drugima gubitak od 40.000 kuna, porezni obveznik će moći dohodak od kapitalnih dobitaka umanjiti za ostvareni kapitalni gubitak i platiti porez na osnovicu u iznosu 60.000 kuna. Poreznu osnovicu moguće je umanjiti samo do visine dohotka ostvarenog od kapitalnih dobitaka. O tome će porezni obveznik na zadnji dan poreznog razdoblja sastavljati posebno izvješće.

 

Da su brojke o zaradi i gubitku u primjeru obrnute, tj. da je u istoj godini na nekim vrijednosnicama ostvario zaradu od 40.000, a na drugima gubitak od 100.000, kapitalni gubitak bi se priznao samo do visine 40.000 kuna. Tada ne bi bilo osnovice za plaćanje poreza iz tog izvora dohotka, ali ni mogućnosti umanjivanja porezne osnovice za oporezivanje dohodaka ostvarenih iz drugih izvora.