Pokretanje stečajnog postupka

Pokretanje stečajnog postupka

Povreda dužnosti podnošenja zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka (60 +21 dana)

POJAM:

Stečaj je sudski postupak, skupnog namirenja vjerovnika, unovčenjem imovine stečajnog dužnika i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima.Tijekom stečaja moguće je provesti i stečajni plan radi održavanja djelatnosti stečajnog dužnika.

Stečajni postupak u skladu sa Stečajnim zakonom provode trgovački sudovi. Stečajni postupak se provodi nad trgovačkim društvima ili imovinom obrtnika i trgovca pojedinca.

Vjerovnici u stečajnom postupku su pravne i fizičke osobe koje imaju potraživanje prema stečajnom dužniku ( vrste vjerovnika : stečajni, razlučni i izlučni vjerovnici )

STEČAJNI RAZLOZI:

 

Stečajni razlozi su određeni su člankom 4. Stečajnog zakona.Općenito govoreći dva su osnovna stečajna razloga:

 

 1. Nesposobnost za plaćanje – trajnija nemogućnost ispunjavanja dospjelih novčanih obveza (duže od 60 dana)
 2. Prezaduženost – imovina dužnika ne pokriva postojeće obveze ( pasiva veća od aktive)

TROŠKOVI POKRETANJA STEČAJA:

 1. Dužnik koji pokreće stečajni postupak dužan je platiti:
 •         100,00 kn na ime sudske pristojbe
 •         Iznos predujma troškova prethodnog postupka po pozivu i određenju stečajnog suca
 1. Vjerovnik koji pokreće stečajni postupak dužan je platiti:
 •         100,00 kn na ime sudske pristojbe
 •         Iznos od 10.000,00  kn na ime dodatne pristojbe
 •         Iznos predujma troškova prethodnog postupka po pozivu i određenju stečajnog suca

Plaćanje sudske pristojbe i dodatne sudske pristojbe oslobođeni su: / plaćanja predujma

 1.     RH
 2.     Radnici steč. dužnika i raniji radnici

 

TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA

 

 1. Prijedlog za otvaranje st. postupka
 • trgovačkom sudu mogu podnijeti vjerovnici ili sam stečajni dužnik ( u slučaju nastanka stečajnog razloga uprava je sama dužna predložiti stečaj )
 • vjerovnici koji mogu podnijeti prijedlog za stečaj su i radnici stečajnog dužnika koji imaju nenamireno potraživanje (plaće, otpremnine ili sl.)
 •         Kad

 

 1. Prethodni postupak
 • utvrđivanje financijskog stanja stečajnog dužnika

Ø  Pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika

Ø  Popis imovine i obveza čl. 16 i 17 SZ

Ø   Prijedlog za otvaranje predstečajnoga i stečajnoga postupka podnosi se sudu na propisanom obrascu te sadržava podatke za identifikaciju dužnika i podnositelja prijedloga i popis imovine i obveza dužnika.

(1) Popis imovine i obveza dužnika sastoji se od naznake:

 1. nekretnina i pokretnina dužnika
 2. imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
 3. novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
 4. drugih prava koja čine imovinu dužnika
 5. novčanih sredstava na računima
 6. druge imovine dužnika
 7. obveza dužnika unesenih u njegove poslovne knjige
 8. drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
 9. razlučnih prava na imovini dužnika
 10. izlučnih prava
 11. prosječnih mjesečnih troškova redovnoga poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana
 12. postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka.

(2) U popisu imovine i obveza iz stavka 1. ovoga članka moraju se navesti podaci o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza, te o dokazima, osobito ispravama, kojima se oni mogu potkrijepiti i potvrditi da su navedeni podaci točni i potpuni i da ništa od imovine i obveza nije zatajeno.

(3) Za davanje neistinitoga ili nepotpunoga popisa imovine i obveza,

 • postojanje stečajnog razloga
 1.    Odlučivanje – stečajni sudac donosi rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili se prijedlog odbija odnosno odbacuje ili otvaranju stečajnog postupka opcija otvori – zatvori (bez imovine)

 

 1. Otvaranje i provođenje stečajnog postupka
 • prava tijela stečajnog dužnika prelaze na stečajnog upravitelja
 • moguć nastavak ili obustava poslovanja stečajnog dužnika
 • stečaj je opravdani razlog za otkaz ugovora o radu radnicima stečajnog dužnika
 • vjerovnici prijavljuju svoja potraživanja čija se osnovanost ispituje, zatim slijedi unovčenje imovine (ili stečajni plan – ”preustroj”)
 • dioba – isplata vjerovnika u odgovarajućem postotku prema različitim isplatnim redovima

 

 1. Zaključenje postupka – brisanje iz registra – trgovačko društvo/obrt više ne postoje

Stečaj će pokretati Fina nakon 120 dana neplaćanja, a troškove predujma stečajnog postupka snosit će ovlašteni predstavnici tvrtki. Da li se isplati čekati 120 – ti dan i da stečaj pokrene FINA službeno ili ne?

Iako je Stečajnim zakonom pojašnjena nesposobnost za plaćanje, kao jedan od razloga za otvaranje stečaja, u praksi ima dosta problema s utvrđivanjem okolnosti o kojima ovisi mogućnost primjene predmnjeve iz stavka 4. članka 4. Stečajnog zakona.