Otpis potraživanja od kupaca

Otpis potraživanja od kupaca

PITANJE:

Izvršili smo ispravak potraživanja od kupaca iz 2010. i 2011. godine na troškove otpisa, knjiženje 732/129.

Kupci su utuženi, neke firme su u stečaju, brisane iz sudskog registra, pokrenut je ovršni postupak na novčanim sredstvima (nenaplativo), nema imovine na firmi.

Zatvorili bi ispravak potraživanja od kupaca knjiženjem 129/120.

Pitanja su sljedeća:

  1. da li za iznos ispravka moramo povećati poreznu osnovicu?
  2. ako kupac nije utužen, a dugovanje je starije od 3 godine da li povećavamo poreznu osnovicu?
  3. ispravak potraživanja od kupaca do 5.000.00 kn, porezno priznati trošak po kojem članku zakona?

4.otpis inozemnih potraživanja od kupaca:

  1. a) dugovanje starije od 3 godine, nije utuženo
  2. b) dugovanje utuženo, poduzeće u stečaju

Odgovor:

Porezno priznavanje rashoda s naslova vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja propisano je odredbama:

– članka 9. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04 do 22/12),

– članka 33. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05 do 61/12).

Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani navedenim propisima, porezna osnovica poreza na dobit povećava se za otpis potraživanja iskazanog u svoti većoj od dopuštene prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika.

Prema navedenim propisima:

– vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge,priznaju se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave (napomena: odredba „više od 60 dana„ primjenjuje se za potraživanja nastala od 01.03.2012. godine – do 01.03.2012. „više od 120 dana“) svote vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca iskazane u prethodnim poreznim razdobljima kao porezno priznati rashod uključuju se u prihode, ako do trenutka nastupa zastare prava na naplatu nije postupljeno pažnjom dobroga gospodarstvenika.

Međutim, porezno priznavanje rashoda po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja nije konačno priznati rashod, nego je uvjetovan poduzimanjem propisanih radnji prije isteka roka zastare. To drugim riječima znači da su pravila znatno strožija pri konačnom otpisu nenaplaćenih potraživanja, odnosno da je usklađenje potraživanja dopušteno, ali je radi konačnog otpisa potrebno poduzeti određene radnje prije isteka roka zastare potraživanja.

Da bi otpis potraživanja postao konačno priznatim poreznim rashodom, porezni obveznik do trenutka nastupa zastare prava na naplatu mora postupiti pažnjom dobrog gospodarstvenika, jer se, ako se to ne dogodi, svote vrijednosnih usklađenja potraživanja iskazane u prethodnim poreznim razdobljima, kao porezno priznati rashod, uključuju u prihode u poreznom razdoblju u kojemu nastupa zastara.

Postupanje pažnjom dobrog gospodarstvenika razumijeva:

da su potraživanja utužena (porezno se priznaje otpis potraživanja za koja je podignuta sudska tužba ili se zbog potraživanja vodi ovršni postupak, te nije poznato hoće li u tome postupku ta potraživanja biti naplaćena; međutim, ako se tužba podnosi zbog zastarjelih potraživanja, njihov otpis nije porezno priznati rashod) ili

da se zbog njih vodi ovršni postupak (porezno se priznaje prijedlog za ovrhu samo u slučaju ako se nadležnom sudu podnese zahtjev za ovrhu potraživanja, ako za ista NIJE nastupila zastara potraživanja) ili

ako ih se prijavi u stečajnu masu (porezno se mogu otpisati i potraživanja od dužnika prijavljena u stečajnom postupku, a jednako vrijedi i za slučaj kada se stečajni postupak zapravo neće provesti, jer je stečajno vijeće donijelo odluku o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka, a iz razloga nedostatne imovine stečajnog dužnika za namirenje tog postupka; otpis takva potraživanja priznaje se kao porezni rashod, jer vjerovnik nije niti mogao prijaviti potraživanje) ili

– se postigne nagodba s dužnikom koji nije fizička osoba ili povezana osoba u postupku sanacije ili stečaja ili

– se postigne nagodba s dužnikom koji nije fizička osoba ili povezana osoba, ako su posrijedi potraživanja za koja je dužnik u postupku sanacije što je se provodi prema odlukama vjerovnika ili državnih tijela (porezno se priznaje i rashod otpisa potraživanja za koje je postignuta nagodba s dužnikom koji nije fizička ili povezana osoba, ako su u pitanju potraživanja za koja je dužnik u postupku sanacije; pri tome se postupkom sanacije smatra ona sanacija koja se provodi prema odlukama vjerovnika ili državnih tijela; odluka vjerovnika mora biti pisana izjava iz koje je razvidno da se porezni obveznik, kao vjerovnik, zajedno s ostalim vjerovnicima odriče dijela ili ukupne tražbine radi sanacije dužnika, osim ako je dužnik fizička osoba ili povezano društvo) ili

– ako je u pitanju pravorijek donesen u zakonski utvrđenu arbitražnom postupku ili

– ako je postignuta nagodba u zakonski utvrđenom postupku mirenja.

Slijedom navedenog, ako ste poduzeli sve navedene radnje niste u obvezi povećavati poreznu osnovicu. U protivnom za sve svote potraživanja koja su nenaplaćena, a zastarjela su, nisu prijavljena u stečajnu masu, nisu utužena …. u obvezi ste povećati oporezivu osnovicu.

Iznimno, prema odredbama članka 9. stavak 4. Zakona o PD i članka 33. stavak 3. i 4. Pravilnika o PD:

– priznaje se otpis potraživanja koja su zastarjela i koja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba

svota od 5.000,00 kuna godišnje može se otpisati po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba u slučaju kada pojedinačno zastarjelo potraživanje (pojedini račun ili druga isprava koja ima značenje računa), ne glasi na iznos veći od 5.000,00 kuna

ako su zastarjela potraživanja na temelju više računa koji glase na manji iznos od 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku, porezno se priznaje otpis ukupno najviše do 5.000,00 kuna.

Pri tome je potrebno voditi računa da se pod fizičkim osobama smatraju i obrtnici i ostali nositelji samostalnih djelatnosti, a ako je fizička osoba obveznik poreza na dobit, te je to bila i u trenutku nastanka potraživanja, tada se iznimno i s potraživanjem te fizičke osobe može postupiti kao s otpisom potraživanja od pravnih osoba.

5.000,00 kn se gleda po jednom računu i ukupno do 5.000,00 po jednom dužniku. Znači, mogu se zbrajati računi koji su manji od 5.000,00 kn, ali je porezno priznato najviše ukupno 5.000,00 kn po jednom kupcu (dužniku). Ako je račun veći od 5.000,00 (npr. 6.000,00 kn), tu nema mogućnosti dijeljenja računa, što znači da je sve porezno nepriznato (ako naravno nije utuženo i ako nije pokrenuta ovrha i slično).